Search Result of "Assawamakin, A"

About 6 results
Img

Researcher

นาย สมาน ทองสิมา

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาของอาหารFood microbiology, Genetics, Food safety

Resume

Img

Researcher

ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Protein Structure, Protein Dynamics, Biomolecular NMR, Molecular Modeling, Molecular Simulation Moleculor Simulation

Resume