Search Result of "Asian elephants"

About 46 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:EU Asia-Link Project on Managing the Health and Reproduction of Elephant Populations in Asia Training Course on Basic Health Care and Management in Asian Elephants

หัวเรื่อง:Basic Procedures for Examining Elephants for Health Status

Img

ที่มา:EU Asia-Link Project on Managing the Health and Reproduction of Elephant Populations in Asia Training Course on Basic Health Care and Management in Asian Elephants

หัวเรื่อง:Common Elephant Disease Conditions in Thailand

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวกาวิล นันท์กลาง, Imgดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, Imgนายสิทธิเดช มหาสาวังกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการกำหนดขนาดของยาแอมมอกซี่ซิลลินในช้างเอเชีย(Elephas maximus) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, Imgน.ส.ปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123