Search Result of "Arunyawat, S"

About 107 results
Img

Researcher

ดร. อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากรระดับโมเลกุล, พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ

Resume

Img

งานวิจัย

พันธุศาสตร์ประชากรระดับโมเลกุลของยุงพาหนะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Population genetic approach to speciation in two closely related wild tomato species (Solanum peruvianum and S.chilense)

ผู้แต่ง:ImgDr.Uraiwan Arunyawat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Population genetics of speciation in two closely related wild tomatoes (Solanum section Lycopersicon)

ผู้แต่ง:ImgStadler T, ImgDr.Uraiwan Arunyawat, Assistant Professor, ImgStephan W,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Population structure and linkage disequilibrium in wild and sweet cherry (Prunus avium L.)

ผู้แต่ง:ImgDr.Uraiwan Arunyawat, Assistant Professor, Img St?phanie Mariette,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
123456