Search Result of "Arkarapol Thumwong"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาถุงมือยางกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอัครพล ทุมวงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ชนิศ รัตนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวัดและประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาระบบปรับเทียบเครื่องมือในการวิเคราะห์ฝุ่นรังสี

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Plasma Physics, Nuclear Fusion, Computational Physics

Resume

Img

Researcher

ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Resume