Search Result of "Ariya Khamwut"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเปปไทด์ที่เป็นพิษต่อเซลล์จากสมุนไพรไทยบางชนิด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Condensed Matter Physics, Computational Physics

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Molecular biology, molecular virology, , antiviral compounds from natural products

Resume

Img

Researcher

ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สารก่อภูมิแพ้ในอาหารและอากาศ, ชีววัสดุสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เลือด, ชีววัสดุสำหรับกระดูก, วัสดุนำส่งยาและวัคซีน

Resume