Search Result of "Arena"

About 23 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล ของอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุทธินี กุหลาบขาว, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท M-Focus ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับบริษัท Rockwell Software/รางวัลชนะเลิศ

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม Arena พ.ศ. 2552 (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานำทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าแข่งขัน)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ (2009)

ผลงาน:การสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม Arena พ.ศ. 2552 (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานำทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าแข่งขัน)

นักวิจัย: Imgดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

Doner:บริษัท M-Focus ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับบริษัท Rockwell Software/รางวัลชนะเลิศ

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คู่มือการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena 2551, (โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล ของอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุทธินี กุหลาบขาว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คู่มือการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena ฉบับปรัรงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย (2010)

ผลงาน:คู่มือการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena 2551, (โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552)

นักวิจัย: Imgดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลตำราดี (2011)

ผลงาน:คู่มือการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena ฉบับปรับปรุง,(โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553)

นักวิจัย: Imgดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Statistics

Resume

Img

Researcher

ดร. รมิดายุ อยู่สุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Work Improvement , Inventory Management , Logistic and Supply Chain Management , Operation Research and Optimization, Quality Management

Resume

12