Search Result of "Aquatic environment"

About 29 results
Img

งานวิจัย

การใช้หอยสองฝาในการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุบรรณ เสถียรจิตร, Imgนายอลงกต อินทรชาติ, Imgชนินทร แสงรุ่งเรือง, Imgรศ.วรรณา มุสิก

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Endocrine Disrupting Chemicals in the Aquatic Environment: Analysis of Steroid Estrogens and Pesticides in Water Treatment Systems

ผู้แต่ง:ImgDr.MONTHON THANUTTAMAVONG, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Changes in Thai Vernacular Housing: Emphasizing, Eliminating and Enclosing an Aquatic Environment

ผู้แต่ง:ImgDr.Wandee Pinijvarasin, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Some Toxic Substances on Tilapia nilotica Linn. And Aquatic Environment)

ผู้เขียน:ImgBoonsom Wanleelag, ImgUraiwan Punyo

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ปัจจุบันประชาชนได้หันมาใช้สารเคมีชนิดใหม่กันอย่างกว้างขวาง ทั้งในการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ เคหะสถานบ้านเรือน ตลอดจนสถานที่ราชการ ดังเช่น ผงซักฟอก น้ำมันชนิดต่างๆ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าไรแดง ยาดับกลิ่น และอื่นๆ ซึ่งสารต่างๆเหล่านี้หลังจากการใช้แล้วก็มักจะมีการถ่ายเทลงน้ำ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จนทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งน้ำทั้งพืชและสัตว์ ตลอดจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา และสิ่งแวดล้อมอื่นๆในน้ำ ทั้งนี้เพราะสารเคมีต่างๆ ที่ถ่ายเทลงไปในน้ำนั้นยังมีพิษเหลืออยู่ ในปี 1941 Liebmann (1) รายงานว่า น้ำเสียที่ถ่ายเทออกจากโรงงานกระดาษ เส้นใย ทอผ้า ปอ ฝ้าย และอื่นๆ จะทำให้น้ำขาดออกซิเจน และปลาจะตายในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในน้ำเสียที่มีสารประกอบของ sulphite ผสมอยู่ ต่อมาในปี 1948 Steinmann (6) รายงานไว้ว่า น้ำเสียจะเป็นตัวการทำให้ปลาอ่อนแอ ปรับตัวให้กับสิ่งแวดล้อมได้ช้าและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ Turnbull และผู้ร่วมงาน (7) ได้กล่าวไว้ในปี 1954 ว่าน้ำเสียที่ถ่านเทออกจากโรงงานและบ้านเรือนต่างๆ จะเป็นตัวการทำให้การเพิ่มจำนวน และการเจริญเติบโตของปลาหยุดชะงักลง ซึ่งความรุนแรงของสารพิษแต่ละชนิดนั้นจะทำให้เกิดเป็นอันตรายมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ ส่วนประกอบและชนิดสารต่างๆ รวมทั้งสภาพของสิ่งแวดล้อม

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 008, Issue 1, Jan 74 - Jun 74, Page 44 - 49 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้หอยสองฝาในการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุบรรณ เสถียรจิตร, Imgนายอลงกต อินทรชาติ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การประเมินรูปแบบการแพร่กระจายทางปริมาณและคุณภาพของสัตว์พื้นท้องน้ำ (Phylum Annelida) เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ: กรณีศึกษาแม่น้ำท่าจีน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะดำเนินการ ปี 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ สุดตา

Img
Img
12