Search Result of "Apiwat Wutnimit"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Development of Sport Drink Product Using Mature Coconut Water

ผู้แต่ง:Imgกฤติยา เขื่อนเพชร, ImgChawin Jarusuttiprapa, ImgApiwat Wutnimit, ImgDr.Weerachet Jittanit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการอบแห้ง, การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค, เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็ง

Resume