Search Result of "Apichati Sivayathorn"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้เขียน:ImgOrawan NOGNOIE

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์, ImgApichati Sivayathorn

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf