Search Result of "Anukul Watthanasuk"

About 12 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นและการประเมินอายุการเก็บรักษา

ผู้เขียน:Imgอรุณรัศมี แสงศิลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

กรรมการวิชารอง:ImgAnukul Watthanasuk

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตข้าวผัดแช่เยือกแข็ง

ผู้เขียน:Imgพลกฤษณ์ วิมุกติพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดัดแปรแป้งข้าวเจ้าพันธุ์เหลือง 11 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนน้ำยาป่าในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวพาสเจอร์ไรซ์

ผู้เขียน:Imgกิตติญาณ์ เชี่ยวเชิงค้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาไส้กรอกปลาหมักเพื่อการเก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติ

ผู้เขียน:Imgจิตต์อาภา ไชยพังยาง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีผลิตข้าวผัดกุ้งบรรจุในรีทอร์ทเพาช์

ผู้เขียน:Imgทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

ประธานกรรมการ:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตถ่านกัมมันต์จากก้านทะลายปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์และไอน้ำ

ผู้เขียน:Imgวรรณรัก นพเจริญกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgTharapong Vitidsant, Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnukul Watthanasuk

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสภาวะการทอดสุญญากาศต่อคุณภาพของกระเทียมเจียวสำเร็จรูปพร้อมบริโภค

ผู้เขียน:Imgนิลุบล สัพโส

ประธานกรรมการ:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้กัม และสตาร์ชดัดแปร สำหรับการผลิตขนมจีนหมักคืนรูปเร็ว

ผู้เขียน:Imgภัควัฒน์ เดชชีวะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เมมเบรนเทคโนโลยีเพื่อผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากของเหลือกระบวนการผลิตเนื้อไก่

ผู้เขียน:Imgมนฤทัย ศรีทองเกิด

ประธานกรรมการ:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgPramuk Parakulsuksatid

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสภาวะในการสกัดและคลื่นเสียงความถี่สูงช่วยในการสกัดต่อปริมาณฟีนอลิกและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกมังคุดผงอบแห้ง

ผู้เขียน:Imgวิชชุณี ปิ่นเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAnukul Watthanasuk, Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อการสเทอริไลเซชันและการประยุกต์ในก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

ผู้เขียน:Imgโสภิดา สืบวงษา

ประธานกรรมการ:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดัดแปรแป้งข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทชนิดอ่อนตัวพาสเจอร์ไรซ์

ผู้เขียน:Imgกรกช หล่อโลหการ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชารอง:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)