Search Result of "Antibacterial activity"

About 159 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากผลเพกา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจิราวรรณ์ เมืองนาค

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากเส้นใยเห็ดถั่งเช่า (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์, Imgนาย สุวิทย์ คำกองแก้ว

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Extraction and Basic Testing for Antibacterial Activity of the Chemical Constituents in Suregada multiflorum)

ผู้เขียน:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Extractions of biologically active chemical constituents from the leaves, bark and stem of Suregada multiflorum with a polarity sequence of hexane, dichloromethane and methanol were conducted. Antibacterial activities of the crude extracts were examined by paper disc agar diffusion and spread plate methods with Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Mycobacterium lacticola, Pseudomonas aeruginosa and Xanthomonas campestris. The crude extracts of the greatest inhibition activities, i.e. dichloromethane extracts, were chromatographed over a silica gel column using a single solvent and solvent mixtures of increasing polarity as the eluents. The bacterial growth inhibitions of the pure fractions were also examined to find out the most active fractions. The chemical constituents extracted from various parts of Suregada multiflorum provided high yields of polar fractions. The crude and pure fractions, particularly the polar compounds, of each part of the plant inhibited several tested bacteria. The purified fractions exhibited stronger inhibition than the crude extracts. The inhibition of Xanthomonas campestris growth indicated the potential of chemical constituents from Suregada multiflorum to inhibit plant bacterial diseases such as citrus canker and that they would probably be useful for canker prevention in replacing chemical pesticides.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 3, Jul 08 - Sep 08, Page 429 - 434 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Phytochemical Analysis and Antibacterial Activity of Ethanolic Leaf Extract of Solanum torvum Sw. Against Pathogenic Bacteria)

ผู้เขียน:Imgนางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ, Imgดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAraya Suebkhampet

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Solanum torvum Sw. is one of the important medicinal plants belonging to the family Solanaceae. Different parts of the plant are reported to possess a number of medicinal properties. This study determined the phytochemical constituents and antibacterial activity of the ethanolic extract of S. torvum leaves using gas chromatography-mass spectrometry and broth microdilution assays, respectively. Phytochemical analysis demonstrated the presence of 32 chemical constituents which were mainly phenolic compounds, terpenoids, palmitic acid, palmitic acid ester, linoleic acid, linolenyl alcohol, linolenic acid ester and stearic acid. The antibacterial activity of the extract was tested against five pathogenic bacteria (Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus and Pseudomonas aeruginosa) and exhibited growth inhibition against all tested bacteria with minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration values that ranged between 1.95 and 31.25 mg.mL-1. The strongest antibacterial activity of the extract was found against Bacillus cereus. This corresponded to the efficacies of the phenolic compounds and terpenoids detected in the extract. The study suggested that the ethanolic extract of S. torvum leaves is promising for development in the treatment of various infectious diseases in the future.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 4, Jul 15 - Aug 15, Page 516 - 523 |  PDF |  Page 

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Poster 2nd winner (2020)

ผลงาน:Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens

นักวิจัย: Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์ Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Doner:6th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Antibacterial Activity of Crude Extracts of Centella asiatica against Staphylococcus aureus in Bovine Mastitis)

ผู้เขียน:Imgดวงกมล แต้มช่วย, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgNongluck Ruangwises

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Crude extracts of Asiatic Pennywort (Centella asiatica (Linn.) Urban) extracted with either ethannol or water were tested for antibacterial activity against 30 isolates of S. aureus from milk samples of dairy cows. The antibacterial sensityvity of crude extracts were tested by the disc diffusion test, and results showed that ethanol extracts and water extracts had average inhibition zones ranged from 6.44-6.49 and 6.54-17.72 mm in diameter, respectively .The modified resazurin microtiter-plate was used to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) , and the minimum bactericidal concentration (MBC) was determined by touching the loop from each well of MIC plate and streaking it on a mannitol salt agar. Results showed that the ethanol extracts had an MIC 50 value of 8 mg/mL, the water extracts of leaf powder had an MIC50 value of 32 mg/mL, and the water extracts of fresh leaves had an MIC value of 32-256 mg/mL. The ethanol extracts had an MBC value of 16 mg/mL. The water extracts could not kill S. aureus. In conclusion, the ethanol extracts had more potential antibacterial activity than the water extracts.

Article Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 019, Issue 3, Sep 09 - Dec 09, Page 119 - 128 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Cassava Hay Supplementation on Antibacterial Activity of the Lactoperoxidase System in Raw Milk of Dairy Cows)

ผู้เขียน:Imgสุรีย์วรรณ พันธ์นรา, Imgดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์, ImgUthai Kuntho, ImgWonganan Narongwanichakarn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Sixteen multiparous cows in early-to-mid lactation (82.4?8.6 day in milk, DIM) were used in a completely randomized block design with repeated measurement to evaluate the effects of cassava hay (CH) supplementation on antibacterial activity of the lactoperoxidase system in raw milk. The cows were blocked into four groups based on DIM and previous milk yield. Each group was randomly fed dietary treatment twice daily for four months. Treatment diets were: T1) concentrate (control); T2) concentrate+1 kgCH/head/day; T3) concentrate+2 kgCH/head/day; and T4) concentrate+3 kgCH/head/ day. The concentrate for each treatment was formulated to provide together with CH, a daily intake of 1,830-1,940 gm protein. The cows received 25 kg/head/day of ruzi grass silage. After a 14-d adaptation period, daily milk yield was recorded and the raw milk of the cows was collected every month and analyzed for lactoperoxidase and thiocyanate concentration, standard plate, coliform, psychrotrophic and thermophilic counts. Milk yield and milk lactoperoxidase concentrations were not affected by treatments (P>0.05). Thiocyanate concentrations were higher (P<0.01) for T2, T3 and T4 than for T1. Standard plate, coliform, psychrotrophic and thermophilic counts were lower in T2, T3 and T4 compared to T1. The results showed that supplementation of cassava hay to dairy cows increased the efficiency of antibacterial activity of the lactoperoxidase system in raw milk.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 3, Jul 09 - Sep 09, Page 486 - 496 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Characterization of the Antibacterial Activity and Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Raw Fish and Nham-Plaa)

ผู้เขียน:ImgSuree Nanasombat, ImgSaranya Phunpruch, ImgNiracha Sriwong, ImgThitirut Jaichalad, ImgWaragul Onnom, ImgSupalak Odthon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Isolates of lactic acid bacteria from fish fillets and nham-plaa were screened to select the most suitable strains for the formulation of starter cultures with probiotic properties. Using an agar spot test, 30 of the 180 isolates that were tested inhibited at least one of four indicator strains; Staphylococcus aureus TISTR 118, Pediococcus acidilactici TISTR 051, Lactobacillus bulgaricus TISTR 415 and Listeria monocytogenes DMST 11256. Two bacterial isolates,13IS3 and 13IS4, from fish fillets were resistant to a low pH in lactic acid (pH 2.9-3.2) and in HCl (pH 2.2) and a high concentration of NaCl (6.0%) and bile salts (5.25%). These isolates were identified by morphological, biochemical and molecular analysis as Lactococcus lactis 13IS3 and Lactobacillus sakei 13IS4. The fermentation of nham-plaa model broth (NMB) by L. lactis 13IS3 seemed to be stimulated by 1.0% garlic extract and 0-1.5% NaCl at all temperatures of incubation. L. sakei 13IS4 fermented at a slower rate than L. lactis 13IS3, but fermented more rapidly in a 3.0%-garlic extract NMB with 0-1.5% NaCl at 30?C and in the same medium containing 1.0-1.5% NaCl at 35?C.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 4, Oct 08 - Dec 08, Page 747 - 757 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Efficacy of Fermented Teas in Antibacterial Activity)

ผู้เขียน:Imgนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgPimpan Ahantharik, ImgSajeena Laohawiwattanakul, ImgApinya Premsuk, Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Fermented tea or “Kombucha” was prepared by a tea broth (1.7 % w/v) and sucrose (10% w/v) with supplement of commercially available starter culture. Teas used in this study were mulberry tea, Japanese green tea, Jasmine tea, Ulong tea and black tea. The teas were fermented for two weeks as an inoculum, following by inoculation to another tea broth and required further two-week static fermentation. In this study the antibacterial activity of several teas were tested against pathogenic bacteria in human and shrimp (e.g. Vibrio cholerae, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio harveyi, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus and Vibrio vulnificus) by disc agar diffusion assay. The pH of fermented teas decreased from around 5 to 2 and the OD600 of tea broth rose significantly from around 0 to 1.5 during fermentation period. Broth from black tea poses the greatest inhibitory activity by measuring diameters of inhibition zones. V. parahaemolyticus showed the largest susceptibility to the fermented tea while pathogenic bacteria in human appeared to be less sensitive. Changes in major components of tea broth were also observed by HPLC analysis. The key organic acids such as succinic acid and gluconic acid produced during the period increased with time, proving the major role of these acids in the microorganism’s growth inhibition.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 4, Oct 06 - Dec 06, Page 925 - 933 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Antibacterial Activity of Lectins from Hemolymph of Banana Prawn (Penaeus merguiensis De Man)

ผู้เขียน:Imgจันทร์จรัส วัฒนะโชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, ImgChutiwan Dechsakulwatana, Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัล ระดับดีเด่นการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2012)

ผลงาน:การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus pumilus AQBS01 ต่อระบบภุมิคุ้มกันและการยับยั้งแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)

นักวิจัย: Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์ Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678