Search Result of "Annonaceous plants"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไม้ประดับพื้นเมืองเพื่องานภูมิทัศน์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม, พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม, การออกแบบและการจัดสวน

Resume

Img

Researcher

นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช ไม้ดอก, การจัดการสนามหญ้าและสนามกอล์ฟ, การผลิตไม้ดอกและการจัดดอกไม้ , การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใหม่ ๆ

Resume