Search Result of "AnimL"

About 2 results
Img

ที่มา:FAO

หัวเรื่อง:ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโรคปากเท้าเปื่อยในสัตัว์เลี้ยง ประเทศลาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume