Search Result of "Angsuthanasombat, C."

About 22 results
Img

Researcher

ดร. เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Theoretical and Computational Molecular Biophysics

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย (2007)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศ.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีศาสตร์สนเทศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Microbial Biotechnology, Microbial Strain Manipulation, Analytical Microbiology

Resume

Img

Researcher

ดร. จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials, Inorganic Chemistry

Resume

Img

Researcher

อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโคลนยีน, การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี, ชีวสารสนเทศน์, Bacterial toxins, Protein engineering

Resume

12