Search Result of "Amomum sp."

About 24 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเร่วเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรสกุลเร่วจากการผลิตในระดับชุมชนสู่เชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเร่วเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรสกุลเร่วจากการผลิตในระดับชุมชนสู่เชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเร่วเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุลักษณ์ แจ่มจำรัส

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรัตน์วดี จิวะจินดา

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Chemistry organic chemistry, natural product chemistry

Resume

12