Search Result of "Amnucksoradej, O."

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพื้นฐานถึงผลของสุขภาพของพ่อแม่พันธุ์ น้ำหนักไก่เนื้อที่อายุ 1 วัน และความหนาแน่นของการเลี้ยงต่อสมรรถภาพการผลิตและความสม่ำเสมอของฝูงไก่เนื้อ

ผู้เขียน:ImgOrawan AMNUCKSORADEJ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Animal nutrition, Gastrointestinal physiology

Resume