Search Result of "Aloe vera gel"

About 18 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:The Journal of Interdisciplinary Networks

หัวเรื่อง:การผลิตเส้นใยนาโนเอธิลเซลลูโลสและเจลวุ้นว่านหางจระเข้

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Characteristics of Fresh-Cut Guava Coated with Aloe vera Gel as Affected by Different Additives)

ผู้เขียน:ImgZuraidah Nasution, ImgJustine Ng Wei Ye, ImgYusnita Hamzah

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effect of additives in Aloe vera (AV) gel coating was investigated on fresh-cut guava stored at 5 ?C and 75–80% relative humidity. Eight treatments were employed involving three additives and their combinations. A control sample coated only with AV gel and a comparison sample of uncoated fresh-cut guava were also prepared. The additives used were 1.5% ascorbic acid (AA), 2% calcium chloride (CaCl2), and 0.2% potassium sorbate (PS). Additives helped to extend the shelf life of the coated samples, with PS and AA giving the highest inhibition effects. AV + CaCl2-coated guava showed the lowest weight loss (3.57 ? 0.39%) whilst maintaining sufficient hardness. The coated samples had less change in the color lightness and yellowness compared to the uncoated sample. Five selected coated samples and a fresh uncoated sample were then subjected to sensory acceptance testing. AV + AA + PS-coated guava was the most acceptable sample. Moreover, it gave the highest ascorbic acid content (190.00 ? 14.14 mg per 100 g). With suitable additives, AV gel has potential as an edible coating for fresh-cut guava due to its ability to prolong the shelf life and maintain characteristics of the fruit for a longer time.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 111 - 121 |  PDF |  Page 

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย ประเภทการสำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (2011)

ผลงาน:ผลของการผ่าลำลูกกล้วย วุ้นว่านหางจระเข้ และวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินอั้วนวลจันทร์ ในสภาพปลอดเชื้อและสภาพโรงเรือน

นักวิจัย: Imgน.ส.สวรรยา ลือรัตนวงศ์ชัย Imgน.ส.ดวงพร บุญชัย Imgนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

Doner:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

Img
Img

Researcher

ดร. วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Fishery Product Technology, Meat Product Technology, Egg Product Technology

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการใช้ว่างหางจระเข้ในการทำผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ต

ผู้เขียน:Imgจงกลณี แววหงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายประศาสตร์ ฟูตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

กรรมการวิชารอง:Imgนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:บริษัท CEREBOS 2012

หัวเรื่อง:ผิวหนังเทียมเส้นใยนาโนจากว่านหางจระเข้: ทางเลือกสำหรับการรักษาแผลไฟไหม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของการผ่าลำลูกกล้วย วุ้นว่านหางจระเข้ และวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินอั้วนวลจันทร์ ในสภาพปลอดเชื้อและสภาพโรงเรือน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการเติมไข่ขาวจากไข่เป็ดต่อสมบัติการพองตัว การละลายและการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้าวเจ้า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณเจลแลนกัมและแคลเซียมแลคเตทต่อความคงตัวในการกระจายตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ในน้ำกระเจี๊ยบ

Img

ที่มา:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ผลของการผ่าลำลูกกล้วย วุ้นว่านหางจระเข้ และวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินอั้วนวลจันทร์ ในสภาพปลอดเชื้อและสภาพโรงเรือน

Img
Img

งานวิจัย

วัสดุปิดแผลเส้นใยนาโนจากเอธิลเซลลูโลส (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส. ปรียวิศว์ ณ อุบล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Carbohydrate in food, Cereal chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Electrospinning, Ohmic heating, Applications of electricity in food processing

Resume