Search Result of "Akuar NGAMSAKOO"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะการสุขาภิบาลอาหาร คุณภาพอาหารทางชีวภาพเบื้องต้น พฤติกรรมผู้ประกอบการค้าอาหาร กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้เขียน:ImgAkuar NGAMSAKOO

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf