Search Result of "Akratanakul, P"

About 62 results
Img

งานวิจัย

งานวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน (2558-2561) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

Img

Researcher

ที่ทำงาน:

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ที่ทำงาน:

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234