Search Result of "Air sac catfish"

About 6 results
Img

การประชุมวิชาการ

Taxonomic review of the southern Asian air sac catfish Heteropneustes fossilis (Siluriformes : Heteropneustidae)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sahat Ratmuangkhwang,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

A phylogeographic analysis of the air sac catfishes of the Heteropneustes fossilis species complex (Heteropneustidae: Siluriformes)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาย สหัส ราชเมืองขวาง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA , ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเอเชียเขตร้อน

Resume