Search Result of "Agriculture and Environment Education"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตร, สิ่งแวดล้อมการศึกษา, Agriculture and Environment Education

Resume