Search Result of "Agricultural event"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:International Conference on Business and Information (BAI 2013)

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ลักษณะกลุ่มและแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมงานทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกรกฎ วิจิตรพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย กรกฎ วิจิตรพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:องค์การเพื่อการเรียนรู้ , การจัดการความรู้, พฤติกรรมองค์การ, การจัดการกลยุทธ์, Human Capital

Resume