Search Result of "Agricultural Sector"

About 88 results
Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, Imgดร.อรรจนา ด้วงแพง, Imgนายณัฐพงษ์ บุตรธนู, Imgอ.ปองพล แสนสอน

แหล่งทุน:โรงเรียนนายเรือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และบริษัทเอมเมจิน จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Agricultural Sector Modeling Studies & Economy Report for Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Witsanu Attavanich, Associate Professor, Imgดร.จารึก สิงหปรีชา,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Lending Decision Model for Agricultural Sector in Thailand. (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Visit Limsombunchai, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Is there an Environmental Kuznets Curve for natural hazards in the Thai Agricultural Sector?

ผู้แต่ง:ImgPukkanut Peuaksakon, ImgDr.Penporn Janekarnkij, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรัศนีย์ ทิพย์รักษา, Imgดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคการเกษตรของไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิภาวรรณ ธิราวัฒน์

แหล่งทุน:Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
12345