Search Result of "Age"

About 408 results
Img
Img

ที่มา:1st World Congress on the Power of Langu age: Theory, Practice, and Development

หัวเรื่อง:Space and Self - Representation in Modernist Thai Short Stories

Img
Img

งานวิจัย

ภูมิวัฒนธรรมข่าวในยุคทีวีดิจิทัล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนงบประมาณเงินรายได้ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)ประจำปี พ.ศ...2558...

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวเพิ่มสมรรถภาพการลิตไข่ในแม่ไก่ไข่อายุ>55สัปดาห์ 1สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทยอายุ 75 ปีขึ้นไป (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

ความแตกต่างของพันธุ์และอายุต่อคุณภาพของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิรัตน์ สุมน, Imgนางณัฏยาพร สุมน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...