Search Result of "Adsorb"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาและใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากการทำเหมือง (Leonardite) ในการดูดซับยาปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง (2016)

หัวหน้าโครงการ:อ. ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgอ. ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

การประชุมวิชาการ

The difference of Si/Al ratio on ogano-zeolite were adsorb Atrazine and Linuron

ผู้แต่ง:ImgMrs.Rujikarn SIRIVAL, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นางสาว ไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic Chemistry : Synthysis

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่ปนเปื้อน ในน้ำ ด้วยซีโอไลต์ Y (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรฒศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว เกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมี

Resume

Img

Researcher

นาย วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาตัวเร่งสำหรับการย่อยสลายพลาสติก PET, การเเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งและวัสดุหมุนเวียน, การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดพอลิยูริเทนและพอลิเอสเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic synthesis, Natural Product, Degadation of organic compound

Resume