Search Result of "Adoption of workforce"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาย ประคุณ ศาลิกร

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Project Analysis, Adoption of workforce, Budget Analysis

Resume