Search Result of "Adisak Tongkaimuk"

About 6 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การไหลและคลอรีนตกค้างในโครงข่ายระบบท่อประปาด้วยโปรแกรม Epanet และ GIS ซอฟแวร์

ผู้เขียน:Imgภาคภูมิ พิระชัย

ประธานกรรมการ:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, ImgAdisak Tongkaimuk

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองคุณภาพน้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกง

ผู้เขียน:Imgวัชรี อธิปัญญาสฤษดิ์

ประธานกรรมการ:ImgAdisak Tongkaimuk

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับศึกษาสถานภาพด้านอุทกพลศาสตร์ในแม่น้ำบางปะกง

ผู้เขียน:Imgรชตวรรณ คงกิจ

ประธานกรรมการ:ImgAdisak Tongkaimuk

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำกากส่าของโรงงานสุรา องค์การสุรา โดยกระบวนการยูเอเอสบี

ผู้เขียน:Imgสุนันท์ พูลธนกิจ

ประธานกรรมการ:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:ImgAdisak Tongkaimuk

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ฏพื้นที่ชุมชนเกาะช้าง

ผู้เขียน:Imgกวี ศิริชาติวาปี

ประธานกรรมการ:ImgAdisak Tongkaimuk

กรรมการวิชาเอก:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:UASB as a Pre-Treatment for a Rayon Factory

ผู้เขียน:Imgลลิดา กุลพนาเวศ

ประธานกรรมการ:ImgAdisak Tongkaimuk

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์, Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)