Search Result of "Accounting Guidance"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การสอบบัญชี, การบัญชีการเงิน

Resume

Img

Researcher

ดร. กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:สอบบัญชี, บัญชีภาษีอากร

Resume