Search Result of "Accommodation"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในสินค้าเกษตรของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวงกลมดาว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

นาย วุฒิ อำพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Communication การสื่อสาร, Entertainment tourism การท่องเที่ยวบันเทิง, Event Management การจัดการงานกิจกรรมพิเศษ

Resume

Img

Researcher

นางสาว เชิญขวัญ แซ่โซว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img

ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:มาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:มาตรฐานและแนวทางพัฒนาศักยภาพพนักงานขนสัมภาระและพนักงานเปิดประตูในสถานประกอบการที่พักแรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนสำนักวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสื่อสารตราสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาธุรกิจพักแรมและธุรกิจของที่ระลึกจังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวของซิกเซ้นส์ ไฮอเวย์ เกาะยาวน้อย จังหวัดภูเก็ต

12