Search Result of "Absorbent"

About 50 results
Img

การประชุมวิชาการ

Performance of Various Adsorbent/Absorbent for Biogas Purification

ผู้แต่ง:ImgThidayu Monklum, ImgRewadee Anuwattana, ImgDr.Prapa Sohsalam,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgTomijiro Hara, Imgปิยดา วชิระวงศกร, Imgสุปราณี แก้วภิรมย์, Imgสุภาภรณ์ ทุมสอน, Imgอำนวย วัฒนกรสิริ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การกำจัดสีแอซิคในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับจากเยื่อหุ้มเมล็ดมะขาม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgนางยุพา อนานนท์, Imgนางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, Imgนางสุคนธ์ ท้วมมา

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันและน้ำมันที่เป็นของเสียจากบ่อดักไขมันโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาที่เป็นของแข็งและใช้เรซิ่นเป็นตัวดูดซับ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด, Imgบังอร แกมรัมย์

แหล่งทุน:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นดูดซับของเหลวจากเส้นใยเซลลูโลสในชานอ้อย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.กุลฤดี แสงสีทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgดร.กุลฤดี แสงสีทอง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Utilization of Different Curing Systems and Natural Zeolite as Filler and Absorbent for Natural Rubber/Nitrile Rubber Blend

ผู้แต่ง:ImgTutchawan Siriyong, ImgDr.Wirunya Keawwattana, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of precooling and ethylene absorbent on the quality of Dendrobium ‘Pompadour’ flowers

ผู้แต่ง:ImgDr.Wachiraya Imsabai, Assistant Professor, ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor, ImgW.G. van Doorn,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123