Search Result of "AERWADEE PREMASHTHIRA"

About 179 results
Img

Researcher

ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, พลังงานกับภาคเกษตร

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยต่อผลกระทบของการเพิ่มผลผลิตพืชหลังงาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

แผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Dynamic General Equilibrium Model of Food and Energy Crop

ผู้แต่ง:ImgDr.Aerwadee Premashthira, Assistant Professor, ImgKenneth S. Lyon,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:หหห

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Food Neophobia and Willingness to Try Plant - Based Meat in Bangkok

ผู้แต่ง:Imgณหทัย มณฑา, ImgMs.Suwanna Sayruamyat, Assistant Professor, ImgDr.Aerwadee Premashthira, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
123456789