Search Result of ": อิฐ"

About 121 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากเถ้าเหง้ามันสำปะหลังในรูปอิฐดินซีเมนต์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกมล อมรฟ้า

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิฐจีโอโพลิเมอร์พรุนสำหรับระบบการระบายน้ำ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, อาจารย์, Imgดร.ชญานี ทิพยเสม, Imgศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การปรับปรุงคุณสมบัติของอิฐมอญ (2013)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
1234567