Search Result of "5W1H"

About 5 results
Img

Researcher

ดร. กิตติชัย อธิกุลรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Logistics and Supply Chain, Cost Reuction

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Logistics

Resume