Search Result of "4 ภูมิภาค"

About 755 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคเอเซีย (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าภูมิภาค

หัวเรื่อง:การพัฒนาสูตรการคำนวณราคากลางพัสดุ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการออกแบบแผนการสื่อสารแบบประสมประสานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมโครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ จาก 33 เควี เป็น 22 เควี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิชัย กปิลกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การพัฒนาต้นแบบ Smart Meter สำหรับระบบ Advanced Metering Infrastructure (AMI)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการออกแบบเครื่องมือสำรวจการรับรู้แบรนดื กฟภ. ประจำปี 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าภูมิภาค

หัวเรื่อง:งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...