Search Result of "28S ribosomal DNA"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์, การจัดการของเสียจากสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. วิริยา ลุ้งใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีด้านสัตว์ , ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีในระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์

Resume