Search Result of "1) Global Healthcare 2) The World Health Organization"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

GLOBAL HEALTHCARE WORKERS MIGRATION: A HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CONCERN (2018)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Siriluk Pichainarongk, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาง สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ธุรกิจระหว่างประเทศ, สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, การวางแผนอัตรากำลัง, ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

Resume