Search Result of "(จังหวัดสกลนคร"

About 972 results
Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพซากของไก่เนื้อดำโดยวิธีการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซากของไก่เบตง และไก่ลูกผสมเบตง x ไก่ไข่ทางการค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การผลิตไอศกรีมจากลูกหม่อน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดและผักพื้นบ้านในรูปอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์นมลูกหม่อน

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยเเละพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน B1 ในข้าวฮางงอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน B1 ในข้าวฮางงอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของกุหลาบหนูในสภาพทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น้ำและบัวประดับในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของไหลในระบบปรับอากาศและของไหลในระบบกำจัดขยะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าสู่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าสู่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีต่อการพัฒนาของภาคการศึกษาไทย: การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของโรงงานอาหารแปรรูปแห่งที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกของไหมข้าวโพดและเครื่องดื่มไหมข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพัสกร องอาจ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนันต์ชัย นพแก้ว, อาจารย์, Imgนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, Imgนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, Imgนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, Imgนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์, Imgนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าระดับคะแนนรวมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพพร สังข์ทอง, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบ และพลัง 3 ประสาน ที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน"สกลนคร โมเดล" (ปีงบประมาณ 2552)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณของจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร : ผลิตภัณฑ์ชาข้าวฮาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...