Search Result of "���������������������������RAW264.7"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ชุษณา เมฆโหรา

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางด้านโภชนาการ, โภชนาการและภูมิคุ้มกันของร่างกาย, สารพฤกษเคมีและภาวะการอักเสบเรื้อรัง

Resume

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antioxidant and anti-inflammatory properties of herbal medicine compound (KodiPur?) using in vitro assay

ผู้แต่ง:ImgMs.CHUSANA MEKHORA, ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img

Img
Img

งานวิจัย

เอนไซม์บรอมิเลน : การต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

นางสาว ศิริพร ตันจอ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่ม, การศึกษาความสามารถในการย่อยสารอาหารด้วยวิธีการศึกษาในหลอดทดลอง, ปฏิสัมพันธ์หรือการเกิดอันตรกิริยาระหว่างองค์ประกอบอาหารหรือสารอาหารและผลต่อการย่อยสารอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ดาลัด ศิริวัน

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน, การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และประยุกต์ใช้ในงานอาหารเชิงพันธภาพ

Resume