Search Result of "���������������������������(Spicy Pork)"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้นำสับปะรด และยางมะละกอ ปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรค์ที่แปรรูปจากแม่สุกรคัดทิ้ง

Img

Researcher

นาง ณัฏยาพร สุมน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร

Resume

Img

Researcher

นาย วิรัตน์ สุมน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา ฯลฯ, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Resume

Img

Researcher

นางสาว ทิพย์มนต์ ใยเกษ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสุกร

Resume

Img

Researcher

ดร. เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สุกร, การผลิตสุกร

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume