Search Result of "������������������������������������(Mangosteen pericarp)"

About 23 results
Img

งานวิจัย

การผลิตสารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:The Novel Botanical Insecticide, Alpha-Mangostin from Mangosteen Pericarp Extracts, for Control of Nilaparvata lugens (Stal.)

ผู้เขียน:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgJohn R. Milne, Imgดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, ImgChaiwud Sudthongkong, Imgมัณฑนา มิลน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เสริมสุขภาพด้วยเปลือกมังคุดในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:ผลของอัตราเร็วในการเขย่าระหว่างการสกัดและขนาดอนุภาคของตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในการสกัดสารประกอบฟีนอลจากเปลือกมังคุด

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การทดสอบเบื้องต้นของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา

Img

Researcher

นาย วายุห์ สนเทศ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Biochemistry, Protein purification

Resume

Img

Researcher

นางสาว กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้, Fruite and Vegetable Processing, พัฒนาผลิตภัณฑ์, สิทธิบัตร, กระบวนการแปรรูปอาหารโดยการทำแห้ง

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์

Resume

Img

Researcher

นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

12