Search Result of "������������������������������������������������(Transfer technology)"

About 50 results
Img
Img

งานวิจัย

วิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจปลาทะเลสวยงาม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgนางยุพา อนานนท์, Imgนางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, Imgนางสุคนธ์ ท้วมมา

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าด้วยกี่ทอมือแจ๊กการ์ด

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้ายกดอก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลและพัฒนาอาชีพการปลูกสตรอเบอรี่บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

123