Search Result of "���������������������������������������������������������������������������������15"

About 876 results
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

สภาวิจัยแห่งชาติ (2007)

นักวิจัย:Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

Doner:สภาวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:4th JPHS International Symposium on Fluid Power (15-17 Nov 1999)

หัวเรื่อง:Performance Prediction of a Proportional Solenoid Control Pressure Relief Valve

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การใช้ CPPU เพื่อชักนำหน่อใหม่จากลำต้นตัดชำของสับปะรด MD2

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการยับยั้งการออกดอกตามธรรมชาติในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:วิศวกรรมชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งที่หาดเพคาบาน่า จังหวัดระยอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การทำนายอายุการใช้งานของโครงสร้างทางยืดหยุ่นด้วยข้อมูลการชั่งน้ำหนักยานพาหนะขณะเคลื่อนที่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังภายนอกโดยคาร์บอนไฟเบอร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:Effect of Infill Configurations on RC Frame Building under Earthquake Loading

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การกำจัดก๊าซไฮโดเจนซัลไฟต์โดยออโตโทรฟิคแบคทีเรียจากน้ำทิ้งยูเอเอสบี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 15)

หัวเรื่อง:Rational recursive equations

Img

ที่มา:โยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:Modeling of settlement behaviors for concrete face rockfill dam: A case study of Vajiralongkorn Dam

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GPS โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองภูมิศักยภาพของพิภพ ค.ศ.1996 และ ค.ศ.2008

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ความต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงของนั่งร้านก่อสร้างภายใต้สภาวะลมแรงโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบอุโมงค์ลม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กรก่อสร้างไทยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:แบบจำลองพฤติกรรมการทรุดตัวสำหรับเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีต : กรณีศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ระบบการตรวจสภาพเขื่อนคอนกรีตบดอัดโดยสายตาโดยวิธีดัชนีความเสี่ยงเพื่อประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยของเขื่อนขุนด่านปราการชล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงเฉือนตามความชื้นของดินที่ผุสลายอยู่กับที่ของกลุ่มหินที่มีความอ่อนไหวต่อดินถล่มในประเทศไทย

12345678910...