Search Result of "������������������������������������������������������������������������������������ 50"

About 613 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Promoting habitual mobile payment usage via the Thai government's 50:50 co-payment scheme

ผู้แต่ง:ImgDr.Waranpong Boonsiritomachai, Associate Professor, Imgพลอย สุดอ่อน,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การสร้างพฤติกรรมการชำระเงินผ่านมือถือ ผ่านโครงการคนละครึ่ง 50:50 ของรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพลอย สุดอ่อน

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม(ตอนที่ ๒) (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลดีเด่น (2008)

ผลงาน:ศึกษาภูมิปัญญาครูดนตรีไทย : กรณีศึกษาครูองุ่น บัวเอี่ยม

นักวิจัย: Imgนายภาณุภัค โมกขศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Img

ที่มา:การประชุมเกษตรวิชาการ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณและช่วงอายุของยางพาราโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม SMMS

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สมบัติของฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรดในน้ำและเอทานอล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของไม้เทพทาโร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของแคปปาคาร์ราจีแนนและซูโครสต่อสมบัติด้านเนื้อสัมผัสและความคงทนต่อการแช่แข็งและการละลายของเจลแป้งมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีสำหรับการผลิตทาร์ตคัสตาร์ดกล้วย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนฉลากขนมขบเคี้ยว: กรณีศึกษา อย. น้อย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สมบัติด้านเนื้อสัมผัสและการยอมรับของข้าวเหนียวดำสุกที่มีผลจากการแช่และวิธีการหุง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบางประกาื้นที่ป่าไม้ พื้นที่วนเกษตร และพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยแร้ง-คลองพีด จังหวัดตราด

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของความชื้นและรูปร่างก้อนกากส้มต่อการเจริญของ Lentinus polychrous Lev. บนกากส้ม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กระบวนการแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่

Img

ที่มา:The 50 th Kasetsart University Annual Conference (Jan 31-Feb 2, 2012)

หัวเรื่อง:การตรวจหาเชื้อโปรโตซัว Babesia spp. ในโคนมพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยด้วยเทคนิคทางโมเลกุล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งข้างเหนียว และแป้งผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะขามผสมใยอาหาร

12345678910...