Search Result of "��������������������������������������������������������������������� CAM"

About 65 results
Img

งานวิจัย

โครงการห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CNC (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขึ้นรูปชิ้นงานไม้ด้วยเครื่องกัดห้าแกนและโปรแกรม Alpha CAM (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอส.บี.พี.ทิมเบอร์กรุ๊ป จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับความเครียดตกค้างสำหรับพัฒนาการขึ้นรูปกลาสเซรามิกชนิดง่ายต่อการกรอแต่งเพื่อเป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับซ่อมแซมด้วยระบบ CAD/CAM

ผู้เขียน:Imgพรพิมล ขันธจินดา

ประธานกรรมการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgTepiwan Jitwatcharakomol, Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CNC

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:แนวทางการออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยี CAD/CAE/CAM

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Cell Biology, Plant Anatomy and Development, Plant Sexual Reproduction

Resume

1234