Search Result of "��������������������������������������������������������������������� (job stress)"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Job Stress, Job Satisfaction effect on Amount of Leisure Reading

ผู้แต่ง:ImgMs.Raweemas Wattanasak, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ผู้เขียน:Imgณัฐชา นุชประภา

ประธานกรรมการ:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้จัดการบริการบนเที่ยวบิน และหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgประณิตา ประสงค์จรรยา

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุพิณ เกชาคุปต์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา ความผูกพันต่อองค์การและความตั้งใจลาออกจากองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์

ผู้เขียน:Imgจิตวิมล สัตยารังสรรค์

ประธานกรรมการ:Imgเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล

กรรมการร่วม:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgรัตนา จิตโสภา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ภาควิชาอาชีวศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับความเครียดในการทำงานของวิศวกรในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพุทธชาติ กลับดี

ประธานกรรมการ:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัจฉรีย์ จันทลักขณา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการปฏิบัติงานของพนักงานสินเชื่อ : ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ผู้เขียน:Imgพินนะรัฏ รัตนภัทธโชค

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การ ความเครียดในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgธนัชพร กุลทรัพย์ศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgวัชรพงษ์ อินทรวงศ์

กรรมการร่วม:Imgฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล

ผู้เขียน:Imgสมโภชน์ ทัศนา

ประธานกรรมการ:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:Organization Behaviour, Entrepreneur, Industrial Business and Human Resource Development

Resume

12