Search Result of "������������������������������������������������������������������ Sea elevation"

About 5 results
Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการปลูกพันธุ์แก้วมังกรผิวทองที่ระดับความสูงต่างกันในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การทดสอบการเจริญเติบโตผลผลิตของมะกอกโอลีฟในพื้นที่ระดับความสูงต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การทดสอบการเจริญเติบโตผลผลิตของมะกอกโอลีฟในพื้นที่ระดับความสูงต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

Img

Researcher

นาย ประภาส ช่างเหล็ก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว, พืชสมุนไพรไทยและเทศ ไม้ดอกเขตหนาว

Resume