Search Result of "������������������������������������������������������������������ 50"

About 616 results
Img

งานวิจัย

การสร้างพฤติกรรมการชำระเงินผ่านมือถือ ผ่านโครงการคนละครึ่ง 50:50 ของรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พลอย สุดอ่อน

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Promoting habitual mobile payment usage via the Thai government's 50:50 co-payment scheme

ผู้แต่ง:ImgDr.Waranpong Boonsiritomachai, Associate Professor, Imgดร.พลอย สุดอ่อน,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสำหรับแยมผลไม้รวมชนิดแผ่น

Img

ที่มา:การประชุมการครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ข้าวโพดเปรียบเทียบกับปลายข้าวเป็นอาหารสุกรระยะอนุบาลทั้งมีการเสริมและไม่เสริมโปรตีนจากนม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหน่วยอายุกรรมโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การนับจำนวนลูกปลาโดยใช้การประมวลภาพดิจิทัล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดลองเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man) ในกระชังแขวนลอยในบ่อดินเพื่อการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 50 สาขาสัตว์

หัวเรื่อง:การศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และปริมาณไขมันในไก่เบตง (สายเคยู) และไก่กระทง เพศเมีย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของผลชมพู่ม่าเหมี่ยว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณภาพทางเคมีของน้ำที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยเยื่อใย กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส ปริมาณจุลินทรีย์ และสภาวะของกระเพาะรูเมนของกระบือปลักที่ ได้รับฟางข้าวกับหญ้าขนสด

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สารผสมแป้งข้าวสำหรับอาหารกุ้ง (2004)

นักวิจัย:ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลดีเด่น (2008)

ผลงาน:ศึกษาภูมิปัญญาครูดนตรีไทย : กรณีศึกษาครูองุ่น บัวเอี่ยม

นักวิจัย: Imgนายภาณุภัค โมกขศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678910...