Search Result of "������������������������������������������������������������������ (Effectiveness of Perform)"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการค่ายผู้นำนันทนาการ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การวิจัยแบบบูรณาการด้านสุขภาพ, การท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Resume