Search Result of "��������������������������������������������������������������� 50%"

About 613 results
Img

งานวิจัย

การสร้างพฤติกรรมการชำระเงินผ่านมือถือ ผ่านโครงการคนละครึ่ง 50:50 ของรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพลอย สุดอ่อน

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Promoting habitual mobile payment usage via the Thai government's 50:50 co-payment scheme

ผู้แต่ง:ImgDr.Waranpong Boonsiritomachai, Assistant Professor, Imgพลอย สุดอ่อน,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของมังคุดอบแห้งด้วยตู้อบไมโครเวฟสุญญากาศทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชัน

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลดีเด่น (2008)

ผลงาน:ศึกษาภูมิปัญญาครูดนตรีไทย : กรณีศึกษาครูองุ่น บัวเอี่ยม

นักวิจัย: Imgนายภาณุภัค โมกขศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Effect of temperature and time of steam explosion on chemical compositions of oil palm frond

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสาหร่าย Chlorella spp. สายพันธุ์ที่มีปริมาณลิพิดสูงเพื่อผลิตไบโอดีเซล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. TISTR 8990 ภายใต้ระบบเปิดถาดเขย่า

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic Ecosystem Sakon Nakhon Province, Thailand

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณไม้น้ำในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบควบคุมแบบคงทนสำหรับหุ่นยนต์สการา โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุดสำหรับหุ่นยนต์สการาโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัลภายใต้เงื่อนไขบังคับของสัญญาณควบคุมและอัตราการเปลี่ยนแปลงสัญญาณควบคุม

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สารผสมแป้งข้าวสำหรับอาหารกุ้ง (2004)

นักวิจัย:ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 5 (พิเศษ) 50-53

หัวเรื่อง:การลดปริมาณโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เพื่อป้องกันการเกิดสีน้ำตาลและเชื้อราบนผลมะพร้าวอ่อนที่ปอกเปลือกแล้ว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ปริมาณแทนนินในส่วนต่างๆ ของพรรณไม้ชายเลน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:บทบาทของแทนนินในการป้องกันตัวของพรรณไม้ชายเลน 6 ชนิด

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกากไขมันภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของพืชพรรณเพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายและชีวประวัติเบื้องต้นของปูแมงมุมขอบหนาม (Schizophrys aspera) ในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี

12345678910...