Search Result of "��������������������������������������������������������������� 50%"

About 610 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ราคารับซื้อมันสาปะหลังสดและราคาขายมันสาปะหลังเส้น

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้าง cDNA ของยีน Pacifastin heavy chain ที่ทำหน้าที่ในการขนส่งธาตุเหล็กในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยของการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในหมู่บ้านมอญ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของพืชพรรณเพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก ระยะที่ 3

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษแก่นตะวันโดยการเคลือบด้วยไคโตซาน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของกลูโคสและแบคทีเรียแลคติกต่อการยับยั้งการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เครื่องมือประมงสำหรับจับหมึกสายในจังหวัดอาโอโมริปริเทศญี่ปุ่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากการกลั่นที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 5 (พิเศษ) 50-53

หัวเรื่อง:การลดปริมาณโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เพื่อป้องกันการเกิดสีน้ำตาลและเชื้อราบนผลมะพร้าวอ่อนที่ปอกเปลือกแล้ว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในปุ๋ยหมักธรรมชาติ ปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae และปุ๋ยหมักพด.1

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Effect of temperature and time of steam explosion on chemical compositions of oil palm frond

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสาหร่าย Chlorella spp. สายพันธุ์ที่มีปริมาณลิพิดสูงเพื่อผลิตไบโอดีเซล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. TISTR 8990 ภายใต้ระบบเปิดถาดเขย่า

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic Ecosystem Sakon Nakhon Province, Thailand

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณไม้น้ำในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบควบคุมแบบคงทนสำหรับหุ่นยนต์สการา โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุดสำหรับหุ่นยนต์สการาโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัลภายใต้เงื่อนไขบังคับของสัญญาณควบคุมและอัตราการเปลี่ยนแปลงสัญญาณควบคุม

12345678910...