Search Result of "������������������������������������������������������������ (locus of control)"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ความเชื่อในอำนาจแห่งตน กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน

ผู้เขียน:Imgจริยา จูงกลาง

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา ศรีสัตย์วาจา

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับความเครียด: กรณีศึกษาครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ผู้เขียน:Imgตวงทอง สังข์แก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่ออำนาจในตน การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง ทักษะทางสังคม และสัมพันธภาพเพื่อการช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgวรัตถ์นันท์ ศรีวิเศษ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของลักษณะงาน และความเชื่ออำนาจการควบคุมที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgขวัญใจ โชคท่าพระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการบริการสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน ความเชื่อด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่น หน่วยตรวจกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้เขียน:Imgนันทิตา จุไรทัศนีย์

ประธานกรรมการ:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติต่อการทำงาน และความเชื่ออำนาจภายในตนเองที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับต้น ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgอัญชุลี สีบัว

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา ศรีสัตย์วาจา

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการมีส่วนร่วมกิจกรรมนิสิต การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง และลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgวรรณกร พลพิชัย

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของค่านิยมในการทำงานเกษตร ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพเกษตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะในกลุ่มเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgจิรวรรณ เจียมรัตนะ

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความเชื่อในการควบคุม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทโทรคมนาคม

ผู้เขียน:Imgจิตติณี เกตุจุมพล

ประธานกรรมการ:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgPanomporn Phoomchan

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนที่มีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตปริมณฑล

ผู้เขียน:Imgสราวุธ เผือกผ่อง

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปิดรับสื่อ ความรู้ ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเองกับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานปฏิบัติการ

ผู้เขียน:Imgพรศรี อภิชลติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่อในการควบคุม แบบแผนพฤติกรรมแบบ A ที่มีผลต่อความเครียดในการทำงาน : กรณีศึกษาพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgพรกมล ชะสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่อในการควบคุมตนเอง และความเครียดในการทำงานของพนักงานสำนักงานประกันสังคม

ผู้เขียน:Imgปฏิพัทธ์ วงศ์อนุการ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123